Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

 

19 aprel 1907

Bədəl bəy Bədəlbəyov və Rəhimə xanım Qacarın ailəsində Əfrasiyab Bədəlbəyli anadan olmuşdur. 

1916

Bədəl bəyin müdir olduğu 6-cı müsəlman-rus məktəbini ibtidai təhsil üzrə bitirir

1916-1924

Bakı şəhəri 1-ci Realnı məktəbində – Dövlət Pedaqoji İnstitutu nəzdindəki II pilləli Nümunəvi Məktəbdə təhsil alır

1921-1923

Bakı şəhəri 20 ¹-li I pilləli əmək məktəbində kargüzar işləyir

1922-1928

Azərbaycan Dövlət Türk Musiqi Texnikumunda «skripka» və «musiqi nəzəriyyəsi» ixtisasları üzrə təhsil alır

1923-1926

Azərbaycan Dövlət Türk Teatr Texnikumunun dinləyicisi

1924

«Türk operası və musiqisi haqda» sərlövhəli ilk məqaləsi çap olunur

1924-1926

Dövlət Pedaqoji Texnikumda müəllim vəzifəsində çalışır.

1924-1930

Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərq dilləri fakultəsində şərqşünas-filoloq ixtisası üzrə təhsil alır

1928, yanvar-noyabr

«Kommunist» qəzetində tərcüməçi işləyir

1928-1930

Azərbaycan Dövlət Türk Dram Teatrının bəstəkarı və dirijoru vəzifəsində işləyir

1928-ci il,
16 fevral

Cəfər Cabbarlının «Od gəlini» pyesinə yazdığı musiqi ilə bəstəkarlıq fəaliyyətinə başlayır

1929-cu il,

yanvar

«Kommunist» qəzetində böyük əks-səda doğurmuş «Tar üzərinə mühakimə münasibətilə» başlığı altında məqalə çap etdirir

1929

Cəfər Cabbarlının «Sevil» pyesinə musiqi bəstələyir

1929

Simfonik orkestr üçün «28 aprel» marşını bəstələyir

1930

«Bütün hakimiyyət Sovetlərə» simfonik poemasını yazır

1930

Təntənəli marş – simfonik orkestr üçün əsər

1930-cu il,
15 may

Türk (Azərbaycan) operalarına dirijorluq etmək üçün M.F.Axundov adına Dövlət Böyük Teatrına işə qəbul olunur.

1930-1932

M.F.Axundov adına Dövlət Böyük Teatrında türk (Azərbaycan) operalarının dirijoru vəzifəsində işləyir

1930-1932

Dövlət Dram Teatrında musiqi bölməsinin rəhbəri vəzifəsində işləyir.

1930

Cəfər Cabbarlının «Almaz», H.Cavidin «Knyaz» pyeslərinə musiqi bəstələyir

1931

Cəfər Cabbarlının «1905-ci ildə» pyesinə musiqi bəstələyir

1931

«Miniatürlər» simfonik fantaziyasını bəstələyir

1932

Cəfər Cabbarlının «Yaşar» pyesinə musiqi bəstələyir

1932-1933

Moskva Dövlət Konservatoriyasının dirijoluq fakultəsində professor K.Saradjevin dirijorluq sinifində təhsil alır

1932-1933

Moskvada təhsil aldığı zaman 8 variasiya, violonçel və fortepiano üçün sonatina, fortepiano üçün etüd, simfonik orkestr üçün III hissəli süita, 2 skripka, alt və violonçel üçün kvartet bəstələyir.

1933

H.Cavidin «Siyavuş», A.Afinogenovun «Qorxu» pyeslərinə musiqi bəstələyir

1933

Görkəmli rus bəstəkarı Reynqold Qliyevin «Şahsənəm» operasının tamaşaya qoyulmasında iştirak etmək üçün Azərbaycan hökuməti tərəfindən Bakıya dəvət olunur

1933-1934

Reynqold Qliyerin «Şahsənəm» operasının yeni quruluşda – Azərbaycan dilində - C.Cabbarlı ilə birgə librettosunu yaradır

1934

M.F.Axundovun «Hacı Qara» əsərinə musiqi bəstələyir

1934-cü il,
4 may

«Şahsənəm» operasının yeni quruluşda premyerası

1934-cu il,
Sentyabr

Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) şəhərinə Nikolay Rimski-Korsakov adına Leninqrad Dövlət Konservatoriyası nəzdindəki musiqi texnikumunun bəstəkarlıq şöbəsinə daxil olur və eyni zamanda dirijorluq qabiliyyətini yüksəltmək məqsədi ilə Leninqrad Dövlət Opera və Balet Teatrında, teatrın baş dirijoru V.Dranişnikovun rəhbərliyi altında dirijor assistenti kimi işləməyə başlayır.

1935

M.F.Axundovun «Müsyo Jordan» tamaşasına musiqi bəstələyir

1938

Leninqradda musiqi təhsilini başa vurur

1938 – ömrünün sonuna qədər

Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının dirijoru, baş dirijoru vəzifəsində işləyir

1939

«Tərlan» bir pərdəli uşaq balet-tamaşasını yaradır (libretto Turqud Bədəlbəyli)

1940-cı il,
18 aprel

Azərbaycan professional baletinin əsasını qoymuş «Qız qalası» baletinin ilk tamaşası (libretto Ə.Bədəlbəyli)

1940-cı il,
23 aprel

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə İncəsənət sahəsində görkəmli fəaliyyətinə görə Respublikanın «Əməkdar incəsənət xadimi» fəxri adına layiq görülür

1940-1970-ci illər

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Komitəsi nəzdində Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan «Bilik» Cəmiyyətinin təbliğatçısı, mühazirəçisi, incəsənət bölməsinin rəhbəri, incəsənətin təbliği məsələləri üzrə sədr müavini

1940

Səməd Vurğunun «Xanlar» pyesinə musiqi bəstələyir

1941

Səməd Vurğunun «Fərhad və Şirin» pyesinə musiqi bəstələyir

1941, noyabr

B.Zeydman və Ə.Bədəlbəylinin «Xalq qəzəbi» operasının premyerası (libretto müəllifləri İ.Oratovski və Ə.Məmmədxanlı)

1941

A.Tiqranyanın «Anuş» operasını Azərbaycan dilinə tərcümə edir

1942-ci il,
May-iyul

Bakı kinostudiyasına bəstəkar vəzifəsinə qəbul olunur və cəbhədə həlak olmuş azərbaycanlı-qəhrəman Bəxtiyar Kərimovun həyatına həsr olunmuş kinofilmin səsləndirilməsi və musiqi tərtibatı üzərində çalışır

1943-1946

Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru və bədii rəhbəri vəzifələrində işləyir

1943

Simfonik orkestr üçün «Balet süitası» əsərini bəstələyir

1943

C.Rossininin «Sevilya bərbəri» operasını Azərbaycan dilinə tərcümə edir (M.S.Ordubadi ilə birgə)

1943

L.Minkusun «Don Kixot» baletinin librettosu

1944

B.Zeydmanın «Gülən Adam» baletinin librettosu

1947-1951

Azərbaycan Dövlət Radio Verilişləri Komitəsində musiqi verilişlərinin bədii rəhbəri vəzifəsində işləyir

1948-ci,
12 dekabr

«Nizami» operası səhnəyə qoyulur (libretto M.S.Ordubadi)

1949

Soprano, bariton və xor üçün «Rəhbərə and» poeması (söz. S.Vurğun)

1950-1960-cı illər

Azərbaycan Respublikası Musiqi Fondunun İdarə Heyətinin sədri

1950-1970-ci illər

Azərbaycan dövlət radiosunda və televiziyasında musiqi sənəti haqqında çoxsayıl silsilə verilişlərin müəllifi və aparıcısı

1950-1970-ci illər

«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetinin redaksiya heyətinin üzvü

1950

Xalq çalğı alətləri orkestri üçün III hissəli «Simfoniyetta» əsərini bəstələyir

1950-ci il,
30 dekabr

S.Hacıbəyovun «Gülşən» baletinin premyerasının dirijoru

1951

«Dünya xalqları sülhün keşiyində». Bariton və xor üçün vokal-simfonik poema (söz. Gəray Fəzli)

1952

P.Çaykovskinin «İolanta» operasını Azərbaycan dilinə tərcümə edir

1953

«Musiqi haqqında söhbət» broşurası nəşr olunur

1953-ci il,
25 dekabr

F.Əmirovun «Sevil» operasının premyerasının dirijoru

1952-1956

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının musiqişünaslıq və musiqi tənqidi bölməsinin sədri

1955

Məhşur tar ifaçısı Qurban Primov haqqında monoqrafiya

1956

«Musiqi terminləri lüğəti» nəşr olunur

1957

B.Zeydmanın «Qızıl açar» uşaq operasının librettosu

1959

«Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı» kitabı (Q.Qasımov ilə birgə) nəşr olunur

1959, may

«Qız qalası» baleti Moskvada Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti ongünlüyündə SSRİ Böyük Teatrında uğurla tamaşaya qoyulur

1960-ci il,
24 may

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə «Mədəni quruculuq sahəsində qazanılmış müvəffəqiyyətlərə görə» Azərbaycanın «Xalq artisti» fəxri adına layiq görülür

1960-1970-ci illər

Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının «Elm və həyat» jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

1961

S.Ələsgərovun «Bahadır və Sona» operasının librettosu 

1961

«Musiqini daima dinləməli və öyrənməli» məqaləsi «Musiqi və həyat» toplusunda nəşr olunur. 

1960-1970-ci illər 

Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının «Elm və həyat» jurnalının redaksiya heyətinin üvzü 

1962

Zaxari Paliaşvilinin «Daisi» operasının Azərbaycan dilinə tərcüməsi 

1965, sentyabr  

Ə.Abbasovun «Qaraca qız» baletinin librettosu 

1968, noyabr  

T.Quliyevin «Sənin bircə sözün» operetta-müziklınin librettosu (Turqud Bədəlbəyli ilə birgə) 

1968

Ramiz Mustafayevin «Aydın» operasının librettosu (Turqud Bədəlbəyli ilə birgə) 

1969-1973

Azərbaycan Xor Cəmiyyətinin sədrin

1969

«İzahlı Monoqrafik Musiqi Lüğəti» kitabı nəşr olunur 

1971

«Söyüdlər ağlamaz» operası tamaşaya qoyulur 

1973

«Xoreoqrafik freskalar» (Nəsiminin əsərləri əsasında) 

 

 

 

 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007