Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

 

"LEYLİ VƏ MƏCNUN"

 

Çərşənbə günü, oktyabrın 28-də Dövləti opera teatrosunda türk opera mövsümünün açılması dolasıyla Üzeyir bəy Hacıbəylinin "Leyli və Məcnun" operası oynanıldı. Bu yıl türk opera mövsümündə olacaq bir neçə yeni əsərlərdən maədə (başqa - İ.Q.) əski operaları da yeni quruluşda və mümkün qədər mükəmməl bir tərzdə və`z-tamaşa etmək etimalı vardır; doğrudan da "Leyli və Məcnun"da bu az-çox müşahidə olunmaqda idi. Məsələn, operanın əsil əsası, rəngini təşkil edən xoru bu dəfə (məttəəssüf, hər yerdə olmasa da) unison (birsəsli) deyil, ikisəsli, üçsəsli eşidə bildik. Həmçinin orkestro dəxi qüvvətli idi.

Səhnə quruluşuna gəlincə, bunu qeyd edəlim ki, ümumiyyət etibarı ilə Ərəbistan adı çəkildimi, təsəvvürümüzə bir orman deyil, bəlkə bir neçə xurma ağacları ilə bir səhra və namütənahi (ucsuz-bucaqsız - İ.Q.) bir qumlur, ovalıq gəliyor; odur ki, bu etibarilə 3-cü pərdəyi qalın bir orman olaraq göstərmək bir dərəcəyə qədər doğru olması gərəkdir.

İştirak edənlərdən Məcnun rolunda Sarabski hərəkətlərində və səsinin tembrində yaxşı idi; fəqət oxuduğu zaman tarzənə çox meydan verərək, "Kürd-Şahnaz"ı kəndisi uzun-uzadı tənəffüslə oxuması dinləyənləri yorurdu.

Sona xanım (Leyli) 1-ci pərdədə Məcnun ilə bir tonda oxuyurdu, halbuki, digər halda bir qadın olması hesabı ilə bir oktava yuxarı oxusa idi daha gözəl olurdu. Fəqət 2-ci pərdədə ("Qatar"), 5-ci pərdədə səsinin yuxarı mərtəbəsində ("Söylə bir İbn-Səlam") və Məcnunun öldüyü zaman son "Segah"ı yaxşı idi.

Bağırov Məmmədtağı (Leylinin atası) bariton ilə oxumasında müvəffəq oldu, xüsusən "Şur"u gözəl idi.

Hacıbababəyov "Osmanlı" oxuduğu zaman (xaric pərdə çalınıyordu) bir dərəcə çıxılıyordu. İlk çıxışları fəna deyildi.

Nofəl isə sözlərinin bir çox qismini ixtisara salmasa idi yaxşı olurdu.

Ümumiyyətlə, sair iştirak edənləri dəxi müvəffəq tələqqi etmək olur. Fəqət məramnamədə "N.N." kimi məchul bir ad göstərib, səhnədə təmamilə qeyri-təbii və uyuşmaz bir hərəkətlərlə dolaşan "lal" bir qadın buraxmaq oxuyacağı "Müxalif"ə dəxi bir qələm çizmək və onu Məcnunun anası deyə göstərmək xatirimizə xalturaçılıq saldı.

Bu kibi çıxışlara gələcəkdə,
əlbəttə meydan verməməli!
Tarzən Qurban akkomponimentində yaxşı idi.

Ancaq teatro müdiriyyəti afişalara "Üçüncü zəngdən sonra salona kimsə buraxılmayacaq" yazmış ikən, bütün tamaşa boyunda qapı açıq qalaraq, gediş-gəliş, yer axtarmaq, yer dəyişdirmək davam ediyor və tamaşaçılara çox mane oluyordu. Müdiriyyət nizam və qaydaya riayət etməlidir.

"Kommunist", 30 oktyabr 1925 "O

 

OLMASIN, BU OLSUN

 

"O olmasın, bu olsun" vaxtıyla həyatdan çox da uzaq olmayıb, bir dərəcəyə qədər doğru bir mə`kəz (əks etdirən - İ.Q.) idi. Orada göstərilən tiplərin həmən həpsi keçirmiş olduğumuz həyatdan alınmışdırlar.

Fəqət həyati əsərlərin özlərinə məxsus müəyyən bir dövrü oluyor. Həyat ilə irəliləyə bilməyib, geridə qalıyorlar.

Bilxassə, əxlaq və tərbiyələri dolayısıyla keçmiş mühitimizin birər mənfi fərdəri sayılan "O olmasın, bu olsun" tipləri bugünki həyatımızda əski mövqelərini tamamilə qeyb etmiş, özləri də qeyb olmuşlardır.

Ona görə "O olmasın, bu olsun" bu gün yalnız keçmişimizi xatırlada biləcək bir musiqi komediyasıdır. Ümumiyyətlə, operetta musiqisi təbiidir ki, nisbətən sadə və yüngül olur.

"O olmasın, bu olsun"da olduqca sadə, ibtidai bir orkestro və harmonizasiya vardır.

Çərşənbə günü, noyabrın 11-də bu əsər böyük teatroda oynandı.

İştirak edənlərdən Sərvər rolunda Hüseynağa Hacıbababəyov zəif idi, bütün hərəkətlərini sanki cəbrən icra ediyordu, odur ki, açıq bir sün`iliyin nəş`ət etməsinə bais oluyordu. Bilxassə dördüncü pərdədə.

Məşədi İbad rolunda Mirzəağa Əliyev yaxşı idi. Xüsusən son pərdədə Sərvər qaçdıqdan sonra səs-küy salması və ürəginin getməsi müvəffəqiyyətli idi.

Həmçinin Gülnaz rolunda Xurşid xanım yaxşı idi.
Sair iştirak edənlər ümumi ahəngi düzəltməyə çalışıyordular.
Quruluş etibarilə nəzər-diqqəti cəlb edəcək bir yenilik yox idi.
Bir dərəcəyə qədər ixtisara uğramış orkestroyu Müslüm bəy yaxşı idarə ediyordu. Xor unison idi.

"Kommunist", 15 noyabr 1925

 

 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007