Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

 

"ƏSLİ VƏ KƏRƏM"

Hər nə qadar "Əsli və Kərəm"in musiqisində olan yekrənglik onu bədii cəhətcə naqis göstərirsə, lakin Şərq muğamatının orkestro vasitəsilə icra təşəbbüsü ilk dəfə bu opera ilə meydana gəldiyi üçün əhəmiyyətlidir.

Ayrı-ayrı yerlərdə "Segah", xüsusən dördüncü pərdədə "Hümayun" dəramədi olduqca gözəl təsir bağışdayır.

İmdiyə qadar yalnız oxumaq xatirəsi üçün hərəkətsiz duran xora Kirmanşahlı yoldaş bu dəfə böyük hərəkət vermişdi. Birinci pərdə, keşişin həyəti olduqca müvəffəqiyyətli tərtib edilmişdi. Bu pərdədə xor istər hərəkət, istərsə də oxumaq etibarilə çox gözəl idi. Fəqət nədənsə "Yuxunun var insana böylə asəri məgər" əvəzində, yenə təkrar "Qızım söylə bir görən" oxundu.

Gərək quruluş və gərəksə oyun etibarilə birinci pərdə nə qadar müvəffəqiyyətli keçdisə, axır pərdələr bir o qadar zəif idi.

Dördüncü pərdə qalxdıqda tənzif arasında Hələb şəhərinin minarələri olduqca aydın görünürdü.

Bizcə, ümumiyyətlə, "Əsli və Kərəm"ə bəstəkarın vermiş olduğu əfsanə şəklini dəyişdirmək nahaqdır.

Əgər dəyişdirilərsə, ya tamamilə "Şeyx Nurani"yi öz "Humayun"u ilə birlikdə atmalı və yaxud onu olduğu kibi göstərməli. Böyləlikdə "Şeyx Nurani" tamaşaçılardan ötrü heç bir "Amerika" açmayır.

Bu pərdədə olan "Gül sünbül" xoru çox zəif keçdi.

Birinci parçası rəqqasəsiz, ikinci parçası da xoristkalardan birinin olduqca gülünc rəqsi və yalnız son parçasında rəqqasənin gəlməsi və xüsusən rəqs etdiyi zaman xoristlərin melodiyanın vəzn və məcrini (məcrasını) bilmədikləri üçün qarma-qarışıq əl vurmaları bütün-bütünə oyunu korladı.

Zavallı dirijor onları takta salmaq üçün az qala özü də əl vuracaqdı.

"Humayun" dəramədində xüsusilə birinci pərdə yaxşı idi.

"Kommunist", 21 yanvar 1927

"AŞIQ QƏRİB"

Bu dəfə "Aşıq Qərib"in yeni quruluşda oynanacağı vəd edilmiş və qəzetəmizdə xəbər verilmişdi. Lakin quruluş yenə də köhnə olduğu və ümumiyyətlə əsərin oynanmasında heç bir yenilik görünmədiyinə görə qalmaq belə istəmədim.

Nə zamana qadar dövlət türk opera teatrosu camaatı vədlərlə doyduracaqdır? Nə vaxta qadar repertuara salınmış yeni əsərlərin adlarını yalnız mövsüm açıldığı zaman afişalarda görəcəyiz?

Operanın mövsüm əvvəlində üç-dörd dəfə oynanmasına baxmayaraq, yenə də salon dolusu tamaşaçı topladığı halda, "köhnə hamam, köhnə tas" ilə yola salmaq nə qadar doğrudur?

Əsər köhnə, aktyor köhnə, dirijor köhnə!

Bəlkə də bunları əvəz edə bilməriz? Nəhayət quruluşdamı daima köhnə? Halbuki köhnə quruluş pək fənadır və dəyişilməsini teatro özü də lazım görmüşdür.

"Leyli və Məcnun"dan başqa yerdə qalan bütün operalar bu mövsümdə əski quruluşda oynanılmış və hətta yıllardan bəri işlənmiş, yıpranmış köhnə dekorların cırıqları belə tikilməyərək, bərbad bir halda tamaşaçılara göstərilməkdədir.

Bu dəfə "Aşıq Qərib"in yeni quruluşda oynanacağını qəzetəmizdə yazdıqdan sonra yenə də əvvəlki quruluşu gördükdə doğrusu oxucularımızdan utandıq. Guya yalandan reklam üçün yazmış olduq.

Halbuki aldığımız məlumata görə operada yeni quruluşlar üçün maarif komissarı çoxdan pul buraxmışdır.

"Kommunist", 4 fevral 1927

"ŞAH İSMAYIL"

Şah İsmayılmı, yoxsa Aslan şahmı? Bizə qalırsa, böyləlikdə, bu əsərin adı "Aslan Şah" olmalıdır. Çünki, əsər sahibi öz qəhrəmanını olduqca məhdud və dar bir çərçivə içərisində saxlayıb, əsərin əsl siqlətini Aslan şaha vermişdir.

İlk pərdə onun ilə qalxır, son pərdə dəxi onun ölümü ilə bitir.

Əgər öz taxt və tacının əlindən çıxmasından qorxan Aslan şah öz oğlunu müharibəyə göndərirsə, yenə ona məxsus bir təşəbbüs və hərəkətdir.

Şah İsmayıl ilə Gülzarın eşqi isə Aslan şahın bir əmrinin nəticəsində çıxmış təsadüfi bir hadisədir.

Nəhayət, əgər gözləri çıxarıldığı üçün əsərin qəhrəmanı Şah İsmayıl sayılırsa, bu da doğru deyildir. Bu cəhətdən əsər, daha əvvəl yazılmış olan "Nadir şah"a bənzəyir.

O da öz taxt və tacının qorxusundan oğlunun gözlərini çıxartdırır. Amma bununla orada əsərin adı "Rzaqulu Mirzə" olmayır. Bir də xalq nağılında qəhrəman Şah İsmayıl isə, bəstəkar nağılın Şah İsmayıla aid qismini kəsib, Aslan şah cəhətini qüvvətləndirmişdir.

"Şah İsmayıl"da əsər sahibi bir çox yerlərdə Şərq musiqisi üslubuna yabançı əməliyyat yapmış, Avropa üslubu ilə Şərq üslubunu qarışdırmışdır. Məsələn, ikinci pərdədə Gülzar ilə Şah İsmayılın "Aşiq oldum" duetində olan orkestrovka əsasən Şərq musiqisi üslubundadır. Odur ki, Şərq zəngulələri ilə oxunduqda nə qədər gözəl təsir bağışlayırsa Avropa səs quruluşunda oxuduğu zaman bir o qadar gülünc çıxır.

Gözəl səsi olan Qəmər xanım bunu zəif oxudu isə, yenə bəstəkarın günahıdır. Əsərdə Şərq muğamatı orkestro ilə icra edilir.

Burada bəstəkar bir çox yerdə müvəffəq olmuş. Tar yalnız Şah İsmayıldan ötrü saxlanmışdır. Əgər bəstəkar bunu da islah edəcək olursa və yuxarıda göstərdiyimiz kibi, əsərin siqlətini əsil qəhrəman olması lazım gələn Şah İsmayıla verərsə, "Şah İsmayıl" gözəl bir opera olur.

Fevralın 16-da bu əsər dövləti opera teatrosunda oynandı. İştirak edənlərdən Sarabski (Şah İsmayıl) bir çox yerdə pəsdən oxuduğu zaman müvəffəq olurdu. Qəmər xanım dəxi ("Aşiq oldum"dan başqa) yaxşı idi. Məktəb görmüş bir aktrisa gözəl tembrə malik səsini istədiyi kibi sərbəstcəsinə ən yuxarı pərdələrdə işlədə bilir.

Aslan şah rolunda Terequlov fəna deyildi. Fəqət bəzən orkestronun "forte"si altında səsi büsbütün itirdi.

Sair iştirak edənlərdən Bülbül (Əbu Həmzə), Bağırov (Vəzir), Atamalıbəyov (Rəmmal) və xüsusən Zülali (Əmir) rolunda ümumiyyətlə gözəl təsir bağışlaya bildilər.

Xor və balet yaxşı idi.
Teatro tamaşaçılarla dop-dolu idi.

"Kommunist", 18 fevral 1927

 

 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007