Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

 

QARA QARAYEVİN İKİNCİ SİMFONİYASI

(İlk təəssürat)

Bu il dekabrın 9-da Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Stalin mükafatı laureatı Qara Qarayevin ikinci simfoniyası birinci dəfə olaraq çalındı.

Sovet simfonik ədəbiyyatında görkəmli bir yer tutmağa haqq qazana biləcək bu böyük musiqi əsəri haqqında qəti hökm çıxarmaq və onu ətraflı surətdə təhlil etmək üçün bu simfoniyanı heç olmazsa iki-üç dəfə dinləmək, əsərin partiturasını diqqətlə oxumaq lazımdır. Odur ki, bu məqaləmdə mən ancaq ilk dinlənişdən aldığım təəssüratımı nağıl etməklə kifayətlənəcəyəm.

Böyük rus klassik bəstəkarları, birinci növbədə Çaykovski və Borodinin simfoniyalarına xas olan cəhətlərdən birisi - əsərin müəyyən bir ədəbi məramnamə əsasında yazılması və simfoniyaya "salınan" ədəbi əsər mənbəyindəki məlum süjet hadisələrinin ardıcıl surətdə inkişaf etməsi şərtindən ibarətdir.

Qara Qarayev öz ikinci simfoniyasını heç bir məlum ədəbi əsər üzərində qurmamışdır. Lakin bununla bərabər simfoniyada təsvir olunan musiqi surətləri o qədər aydın və bugünkü həyatla o qədər əlaqədardır ki, bu əsərdə müəyyən istiqamət və qüvvətli fikir sahibi olan bir xalqın qəhrəmanlıq hərəkəti və eyni zamanda zərif bir lirika ifadə olunur.

Simfoniya eləcə də başlanır. Bütün orkestrin sərt bir akkordundan sonra skripkaların çaldığı cəld və qıvraq bir melodiya (birinci mövzu) mərdanəlik və kəskin bir iradə ifadəsinin canlı tərənnümüdür.

Simfoniyanın birinci hissəsi şəkil etibarilə bütün simfoniyalara xas olan sonata alleqrosu (yəni əvvəlcə ayrı-ayrı ifadə olunan iki musiqi mövzusunun sonradan mütəqabil surətdə inkişaf etməsi, genişlənməsi, müxtəlif hallara düşməsi və nəhayət yenidən təkrar olunmaqla sabit edilməsi) şəklində yazılmışdır.

Bəstəkarlıq texnikasının ən yüksək zirvəsini təşkil edən bu çətin və mürəkkəb cəhəti Qara Qarayev çox gözəl mənimsəmiş və simfonik orkestrin malik olduğu müxtəlif səs boyalarından mahir bir sənətkar kimi istifadə edə bilmişdir.

Simfoniyanın ikinci hissəsi dərin bir faciə düşüncəsinə dalmış saf və məhzun bir xəyalın verilən qurbanlar xatirəsini əziz tutması və ayağa qalxaraq onlara əbədiyyət və ölməzlik çələngini təqdim etməsi səhnəsini təsvir edir.

Mübaliğəsiz demək olar ki, Qara Qarayev simfoniyasının ikinci hissəsində öz bəstəkarlıq məharətinin ən parlaq bir səhifəsini aça bilmişdir. Böyük bir səmimiyyətlə yazılan bu geniş lövhənin hər cizgisi bəşəri, hər rəngi təbii, hər fikri saf və təmizdir. Büllur kimi şəffaf bir səmimiyyət hissilə dolu olan bu ikinci hissədə Böyük Vətən müharibəsi günlərində dahi sərkərdəmiz Stalin yoldaşın verdiyi tarixi əmrlərdəki "Vətənimizin azadlıq və istiqlaliyyəti uğrunda həlak olmuş qəhrəmanların xatirəsi əbədi yaşayacaqdır" sözləri bir daha xəyalımızda canlanır.

Simfoniyanın üçüncü hissəsi müzəffər sovet xalqının qalibiyyət bayramını təsvir edir. Xalq şənliyini ifadəyə çalışan bu hissədə orkestrin şadlıq səsləri şüşə üzərinə tökülmüş civə kimi hər tərəfə yayılır, bir sevinc müjdəsini könüldən-könülə xəbər verir.

Dördüncü hissə dərin fəlsəfi düşüncələrə dalan yüksək bəşəri duyğuların tərənnümüdür. Bu hissə nikbin bir qətiyyət ifadəsini daşıyan beşinci hissə ilə əlaqədardır. Dördüncü hissə ilə beşinci hissəni bir-birilə bağlayan klarnet solosu və bu solonun beşinci hissənin əvvəlinə üzvi bir surətdə daxil edilərək davam etdirilməsi çox orijinal bir vasitədir.

Qara Qarayev simfonizm "sirlərini" tam mənasilə mənimsəmişdir. Buna görə də onun qarşısında bəzi mühüm tələbləri irəli sürmək mümkün və lazımdır. İkinci simfoniyada Azərbaycan musiqi intonasiyaları çox azdır.

Bəstəkarlıq texnikasını mükəmməl surətdə mənimsəmiş olan gənc bəstəkar Qara Qarayev yoldaş gələcəkdə bu texnikanı ancaq bir vasitə olaraq işlətməli, məqsədi isə Azərbaycan xalq musiqisi intonasiyaları əsasında yüksək bədii əsərlər yaratmaqdan ibarət olmalıdır.

Azərbaycan simfonik musiqisinin möhkəm əsaslar üzərində qurulduğuna və inkişaf edəcəyinə bu əsər bizi əmin edir. Azərbaycanın gənc bəstəkarları qarşısında geniş açılmış parlaq gələcək bizi həyəcanla sevindirir və inandırır ki, musiqi aləminin ən çətin formalarından sayılan simfoniya əsərləri öz yüksək zirvələrinə qalxa biləcəkdir.

Üzeyir Hacıbəyov adına Dövlət simfonik orkestri professor L. Ginzburqun bədii rəhbərliyi ilə gənc bəstəkar Qara Qarayevin ikinci simfoniyasını məharətlə ifa etdi.

“Kommunist”, 15 dekabr, 1946

 

 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007