Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

 

BÖYÜK BƏSTƏKAR

(M.Maqomayevin vəfatından 10 il keçməsi münasibətilə)

Azərbaycanın musiqi tarixində parlaq bir səhifə açan və xüsusilə opera sənətinin inkişafı yolunda yorulmadan çalışan istedadlı bəstəkar Müslüm Maqomayevin vəfatından 10 il keçir.

Müslüm Maqomayev öz musiqi fəaliyyətinə 1905-ci il inqilabından sonra başlamışdı. Böyük Stalinin vətəni Qori şəhərindəki Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasını yenicə bitirib, Bakının fəhlə rayonlarında müəllimliyə başlayan Maqomayev 1905-ci il inqilabının təsiri altında fəhlə balalarını maarifə, mədəniyyətə cəlb edir, onları savadlandırır və eyni zamanda musiqi sənətini geniş kütlə arasında yaymağa başlayır. Azərbaycan opera sənətinin banisi Üzeyir Hacıbəyovun ən yaxın dostu və silahdaşı olan Müslüm Maqomayev çar hakimiyyətinin Azərbaycan incəsənəti qarşısında çəkdiyi qara çəpərlərə köks gərərək, Üzeyir Hacıbəyovla birlikdə Azərbaycanda opera sənətinin inkişafı yolunda çalışır. O, heç bir şeydən çəkinmir, ümumi şərəfli işin xatirəsinə lazım gəldikdə orkestrdə skripka, qaboy çalır və nəhayət dirijorluq edir.

Bütün gəliri ibtidai məktəb müəlliminin maaşından ibarət olan Müslüm Maqomayev ali musiqi təhsili almaq üçün çar Rusiyasının mərkəz şəhərlərindəki heç bir konservatoriyaya gedə bilməzdi. O, ancaq öz gücünə güvənməli, öz çalışqanlığı sayəsində müəllimsiz, yalnız kitablar vasitəsilə öz musiqi savadını artırmağa məcbur idi.

Belə bir şəxsi təhsil nəticəsi olaraq 1916-cı ildə yazdığı ilk əsəri "Şah İsmayıl" operası Müslüm Maqomayevin fövqəladə bir istedada malik olduğunu aydın göstərdi.

Azərbaycan opera repertuarında görkəmli və şərəfli yer tutan "Şah İsmayıl" əsəri, onun gözəl melodiyaları, musiqi dramaturjisi və əsərdə gördüyümüz surətlərin musiqi səciyyəsi, mahir ustadın sənətə bəslədiyi saf və səmimi bir məhəbbətin gözəl məhsuludur.

İncə bir zövq ilə xalq musiqi gülüstanından bir-bir dərilib bağlanan bu xoş ətirli gözəl melodiyalar dəstəsi həyat yaşadıqca solmayacaqdır.

Zamanın ciddi imtahanından çıxmış və 30 il bundan əvvəl olduğu kimi bu gün də tamaşçılar tərəfindən eyni sevgi ilə qarşılanan bu ölməz əsər haqlı olaraq bir əbədiyyət qazanmışdır.

Bu isə heç təsadüfi deyildir. Müslüm Maqomayev bu əsər üzərində bütün ömrü boyu çalışmışdır. O, hər il əsərə "əl gəzdirirdi". Naqis zənn etdiyi yerlərini yenidən yazır, ariyalarını təkmilləşdirir, əsərə yeni, qiymətli parçalar əlavə edir və həm də əsərdə simfonik orkestrin mövqeyini artırırdı.

Müslüm Maqomayevin musiqi yaradıcılığı Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra çiçəklənməyə başladı.

Partiya və hökumətin incəsənətə verdiyi böyük əhəmiyyət, incəsənət işçilərinə bəslədiyi atalıq qayğısı Müslüm Maqomayevə ruh verdi, onu qanadlandırdı.

Əvvəllər teatr binası sahiblərinin qapısında saatlarla boyun əyib ağadan iltifat gözləyən Azərbaycan opera artistləri sovet hakimiyyəti zamanında dövlət vəzifəsinə alındılar. Teatrın qapısı onların üzünə açıldı. Azərbaycan incəsənəti inkişafı üçün partiya və hökumətimiz hərtərəfli maddi və mənəvi yardım göstərdi.

Xalq mahnılarını toplamaq, nota salmaq və çap etdirmək kimi şərəfli bir vəzifənin başında M. Maqomayev durdu. Az zaman sonra M. Maqomayevin redaksiyası ilə "Azərbaycan xalq mahnıları" kitabı çapdan çıxdı.

Azərbaycan opera və balet teatrının bədii rəhbəri və baş dirijoru vəzifəsini daşıyan M. Maqomayev Azərbaycan opera aktyorlarının yetişdirilməsi işində yorulmadan çalışmışdır. Bu gün opera səhnəmizdə məharətlə çıxış edən Azərbaycan opera artistlərinin əksəriyyəti M. Maqomayevin tərbiyəsi altında böyümüşlər.

Mənfur müsavat hakimiyyətinin ağır zəncirindən xilas olub Aprel inqilabı (28 aprel 1920-ci il) sayəsində böyük qardaş rus xalqının köməyilə səadətə çıxan, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq mübarizəsini musiqidə tərənnüm etmək arzusu M. Maqomayevin qəlbində təbii olaraq canlandı. Bu gözəl mövzu bəstəkar M. Maqomayev tərəfindən "Nərgiz" operasında tərənnüm edildi.

"Nərgiz" Azərbaycanda vətəndaş müharibəsini təsvir edən, qəhrəman Azərbaycan xalqının azadlıq uğrunda mübarizəsinə həsr edilmiş bədii bir əsərdir.

Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin 15-ci ildönümü təntənəsində ilk dəfə tamaşaya qoyulan bu əsər, 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan incəsənət ongünlüyündə böyük müvəffəqiyyət qazandı. O vaxtdan bəri Azərbaycan opera və balet teatrı repertuarında şərəfli bir yer tutan "Nərgiz" klassik bir əsər kimi qalmışdır.

Azərbaycan sovet bəstəkarları M. Maqomayevin böyük bədii mirasını göz bəbəyi kimi saxlamalı, onu ətraflı surətdə dərindən öyrənməli və öz əsərlərinin geniş xalq kütləsi tərəfindən bəyənilməsi "sirrini" M. Maqomayevin əsərlərindəki xəlqilik cəhətlərindən əxz etməlidirlər.

"Kommunist", 29 iyul 1947
 
ASƏF ZEYNALLI

(Ölümü günündən 15 il keçməsi münasibətilə)

İstedadlı bəstəkar Asəf Zeynallının ölümündən on beş il keçir. Bu müddət içərisində Azərbaycan musiqisi böyük nailiyyətlər əldə etmiş, Azərbaycan bəstəkarları tərəfindən operalar, simfoniyalar, simfonik poemalar, kvartetlər və bir çox başqa böyük və kiçik formalı musiqi əsərləri yazılmışdır. Musiqi sənətinə olan tələblər qat-qat artmış, xalqın musiqi səviyyəsi yüksəlmiş, zövqü incələşmiş və buna görə də vaxtilə dəyərli sayılan bir çox musiqi əsərləri təbii olaraq indi köhnəlmiş, qocalmış, bir çoxu isə ölüb getmişdir. Lakin Asəf Zeynallının yaratdığı əsərlər bu müddət içərisində nəinki öz təravətini itirməmiş, hətta daha da ətirlənmiş, canlanmış və Azərbaycan musiqi gülüstanında getdikcə çiçəklənmişdir.

Asəf Zeynallı!

Qönçə ikən solan bu gülün xalqa bəxş etdiyi musiqi həmişə cavan, həmişə təzə və tərdir. Buna görə də, Asəf Zeynallı öz qısa ömrü içərisində yazdığı kiçik formalı bir neçə əsəri ilə musiqi ədəbiyyatımızda bir klassik kimi daim yaşayacaqdır. Asəf Zeynallının əsərlərini ölməzlik səadətinə çatdıran qüvvətli amillərdən birincisi şübhəsiz ki, xəlqilikdir. Asəf Zeynallı ali musiqi təhsili aldıqda və yüksək bəstəkarlıq texnikasını tam mənası ilə mənimsədiyi zaman xalq musiqisi intonasiyalarına nəinki yuxarıdan baxmamış, biləks bütün yaradıcılığını Azərbaycan xalq musiqisi təməli üzərində qurmuşdur. Əsrlər imtahanından çıxmış bu möhkəm və sarsılmaz təməl, Asəf Zeynallı yaradıcılığını daxili vəhdət aydınlığı ilə parlatmaqdadır.

"Fraqmentlər" adlandırdığı onun yeganə simfonik əsəri bu fikrimizin düzgün olduğunu təsdiq edir. Bakı işçi teatrında musiqi hissəsi müdiri vəzifəsində çalışdığı zaman bu teatrın müxtəlif tamaşaları üçün yazdığı ayrı-ayrı musiqi parçalarının məcmuindən ibarət olan bu "fraqmentlər"in başqa-başqa materiallardan qurulduğuna baxmayaraq Asəf bu musiqi abidəsini böyük məharət və ustalıqla, səlis bir şəkildə yarada bilmişdir.

Asəf Zeynallının əsərlərindəki ən qiymətli cəhətlərdən biri də onun milli sovet vətənpərvərliyi hissi ilə yaradılmasıdır. Hər bir bədii əsəri dolğun edən bu zəngin mündəricə Asəfin əsərini də yüksək zirvəyə qaldırmışdır. Asəfin yazdığı "Ölkəm" əsəri bu cəhətdən böyük diqqətə layiqdir. Vətənini sevərək, günəşli Azərbaycanın gözəl təbiətindən ilham alaraq yazdığı "Çoban", "Sual" və başqa kiçik formalı əsərlərlə Asəf Zeynallı böyük lövhələr yaratmağa müvəffəq olmuşdur.

Bütün bu əsərləri yüksək bədii səviyyəyə qaldıran şərtlərdən biri də şübhəsiz ki, Asəf Zeynallının əsərlərindəki saf və parlaq səmimiyyətdir. Məhs səmimiyyət səyəsində Asəf Zeynallı musiqi əsərlərini yüksək bədii səviyyəyə qaldıra bilmişdir. Odur ki, Zeynallının əsərləri sovet dinləyiciləri tərəfindən böyük sevinc və məhəbbətlə qarşılanmaqdadır.

Hökümət tərəfindən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına Asəf Zeynallının adı verilməklə onun xatirəsi əbədiləşdirilmişdir. Asəf Zeynallı həmişə bizimlədir. Onun zəngin musiqi irsiyyətində Azərbaycanın yüzlərlə gənc bəstəkarları tərbiyə olunmuş və olunmaqdadır.

“Azərbaycan gəncləri”, 26 oktyabr 1947

 

 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007