Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

 

YÜKSƏK İDEYA MƏZMUNLU MUSİQİ ƏSƏRLƏRİ YARADAQ

(V.Muradelinin “Böyük dostluq” operası haqqında ÜİK(b)P Mərkəzi Komitəsinin qərarının 4 illiyi münasibətilə)

Bəstəkar V. Muradelinin "Böyük dostluq" operası haqqında Ümumittifaq Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1948-ci il 10 fevral tarixli qərarından 4 il keçir.

Sovet musiqi sənətinin yeni yüksəliş yolunu müəyyən edən və sovet musiqisindəki ayrı-ayrı nöqsanların aradan qaldırılmasını təyin edən bu tarixi qərar musiqi sənətimizdə böyük bir dönüş əmələ gətirdi və sovet musiqisinin dünyada ən qabaqcıl musiqi olması üçün yeni geniş imkanlar yaratdı.

Azərbaycan sovet bəstəkarları kommunist partiyası və sovet hökumətinin yaratdığı gözəl yaradıcılıq şəraiti sahəsində keçən illər ərzində bir çox dəyərli, dolğun və rəvan musiqi əsərləri yaratmağa müvəffəq olmuşlar. Bəstəkar Fikrət Əmirovun "Şur", "Kürd ovşarı" simfonik muğamları, Cahangir Cahangirovun "Arazın o tayında" simfonik poeması, Sultan Hacıbəyovun "Gülşən" baleti, Səid Rüstəmovun sülh və quruculuq mövzusundakı mahnıları sovet musiqi mədəniyyətimizin parlaq və müvəffəqiyyətli əsərlərindən hesab edilməlidir.

Lakin Azərbaycan sovet bəstəkarlarının son illərdə yaratdıqları böyük və kiçik formalı əsərlərin bir hissəsi sovet dinləyicilərinin yüksək tələblərini təmin edə bilmir. Çünki yazılmış əsərlərin bəzisində hələ də forma ilə mündərəcənin tam vəhdət təşkil etməsi, bir-birinə tam uyğun olması kimi sosializm realizminin əsas şərtlərinə riayət olunmur.

Bu da göstərir ki, bəstəkarlar öz yaradıcılıq işlərində hələ qəti dönüş yaratmamışlar. Bəzi nöqsanlar hələ tamamilə aradan qaldırılmamışdır. Prinsipial yaradıcılıq tənqidi və özünü-tənqid lazımi qədər genişləndirilməmişdir. Halbuki sağlam bolşevik tənqidinin bəstəkarlara böyük fayda verdiyi dəfələrlə sübut edilmişdir. Misal üçün, bəstəkar Cövdət Hacıyevin "Sülh uğrunda" adlı simfonik poemasını götürək. Bu əsər ilk dəfə ifa olunduğu zaman (iki il bundan əvvəl) dinləyiciləri təmin etmədi. Bəstəkarlar bu əsəri kəskin tənqid etdilər, əsərdəki zəif cəhətləri göstərdilər. Müəllif bu sağlam tənqiddən özü üçün müəyyən nəticələr çıxartdı. O, əsər üzərində yenidən işlədi. Nəticədə əsər təkmilləşdi.

Sağlam və ciddi bolşevik tənqidinin yaradıcılıq işinə böyük köməyi haqqında bir çox belə misallar göstərmək olar. Lakin bəzən tənqidin zəifləməsi və bunun nəticəsində bir çox zəif əsərlərin qəbul olunması kimi dözülməz hallara da təsadüf edilir.

Doğrudur, son illər ərzində bəstəkarlarımızın ideya və siyasi səviyyəsinin yüksəldilməsi sahəsində bəzi müvəffəqiyyətlər əldə edilmişdir. Bəstəkarlar üçün marksizm-leninizm estetikası haqqında mühazirələr təşkil olunur, ayrı-ayrı bəstəkarlar axşam marksizm-leninizm universitetlərində oxuyur və i. a.

Bütün bu müvəffəqiyyətlərə baxmayaraq qeyd etmək lazımdır ki, bəstəkarlar ittifaqında marksizm-leninizm nəzəriyyəsi, Lenin və Stalinin əsərləri, partiya tarixi lazımi qədər geniş bir surətdə təbliğ olunmur.

Biz müasir mövzuda opera əsərləri yaratmaq kimi müqəddəs və əsas vəzifənin də öhdəsindən gələ bilməmişik. Bəstəkarlar ittifaqı, Azərbaycan incəsənət işləri idarəsi, sovet yazıçıları ittifaqı, opera və balet teatrı sovet adamlarının fədakar əməyini, xalqımızın sülh uğrunda mübarizəsini, kommunizmin böyük tikintilərində staxanovcasına çalışan qurucuların surətlərini tərənnüm edən yeni opera əsərləri yaratmaq qayğısına qalmır, bu sahədə yaradıcılıq işlərinin lazımınca genişləndirilməsinə fikir vermirlər.

Azərbaycan Dövlət Opera va Balet Teatrının işində də ciddi nöqsanlar vardır. Teatr yeni operaların geniş tamaşaçı kütləsi arasında təbliğ olunmasını təmin etmək üçün öz repertuarını nəzərdən keçirməlidir. Teatrın repertuarı xalqımızın tələblərinə cavab vermir. Məsələn, bu mövsümdə "Koroğlu" operasının hələ bir dəfə də oynanılmaması, "Vətən" və "Nərgiz" operalarının aylarla tamaşaçılara göstərilməməsi dözülməz bir haldır.

Musiqi sənətimizin inkişafı sahəsində qarşımızda duran mühüm vəzifələrdən biri də yeni, istedadlı kadrların yetişdirilməsindən ibarətdir. Hazırda musiqi teatrında və konsert təşkilatlarında gənc musiqiçi kadrlarına böyük ehtiyac vardır.

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında bu iş hələ də nizama salınmamışdır. Konservatoriyaya tələbə qəbul edildiyi zaman hansı ixtisasa ehtiyac olduğu nəzərə alınmır. Bunun nəticəsində səhnəmizdə daha çox lazım olan kadrlar az hazırlanır.

Xalqımız üçün yüksək ideyalı, müasir həyatdan alınmış opera əsərləri yaratmaq sahəsində partiyamızın Mərkəzi Komitəsinin göstərişlərini layiqincə yerinə yetirmək üçün Azərbaycan sovet bəstəkarlarının, musiqiçilərinin və aktyorlarının hər cür imkan və şəraiti vardır. Bəstəkarlar sovet xalqının, partiyamızın irəli sürdüyü mühüm vəzifələri yerinə yetirərək Stalin dövrünə layiq gözəl opera əsərləri yaratmaq üçün yorulmadan çalışmalıdırlar.

"Azərbaycan gəncləri", 10 fevral 1952
 
MÜSLÜM MAQOMAYEV

Xalqımızın görkəmli musiqi xadimi, istedadlı kompozitor və dirijor Müslüm Maqomayevin ölümündən 15 il keçir.

Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində mühüm yer tutan Müslüm Maqomayev musiqi yaradıcılığına hələ inqilabdan əvvəl başlamış və Azərbaycan opera sənətinin banisi, böyük kompozitor Üzeyir Hacıbəyov ilə birlikdə çiyin-çiyinə çalışaraq, opera sənətimizin inkişaf və tərəqqisi yolunda çox səmərəli işlər görmüşdür.

Müslüm Maqomayev 1885-ci il sentyabr ayının 18-də Qroznı şəhərində dəmirçi ailəsində anadan olmuşdur. O, burada ibtidai təhsil aldıqdan sonra Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasında oxumaq üçün Qori şəhərinə gedir. Qori şəhərindəki seminariyada musiqi dərslərinin müntəzəm və əsaslı bir qaydada qurulması, - Maqomayevdə musiqi istedadının daha da artmasına çox kömək edir. Lakin gələcəkdə geniş kompozitorluq fəaliyyətinə başlamaq üçün Maqomayev seminariyada aldığı musiqi təhsili ilə kifayətlənə bilməzdi. Musiqi təhsilini davam etdirmək üçün isə imkan yox idi. Odur ki, yüksək kompozitorluq texnikasına yiyələnmək üçün o, məhz öz təşəbbüs və səyinə güvənməli olur.

1904-cü ildə seminariyanı əla qiymətlə bitirən Müslüm Maqomayev əvvəllər Şimali Qafqazda, sonra Lənkəranda və 1911-ci ildən Bakıda müəllimliyə başlayır. O, dərs verdiyi məktəblərdə şagirdlərdən ibarət orkestr və xor dəstələri təşkil edib bunlara rəhbərlik edir. Eyni zamanda öz məktəb yoldaşı və ən yaxın dostu Üzeyir Hacıbəyovun dəvəti ilə Azərbaycan opera və operetta tamaşalarına bir dirijor kimi rəhbərlik etməyə başlayır. Beləliklə musiqi sənətini əməli surətdə mənimsəyən Müslüm Maqomayev 1916-cı ildə öz ilk əsəri olan "Şah İsmayıl" operasını bəstələməyə başlayır.

Müslüm Maqomayevin əsl musiqi yaradıcılığı Azərbaycan xalqının tarixində yeni bir dövr açan sovet hakimiyyəti illərində misilsiz dərəcədə inkişaf edibən yüksək zirvəyə çatdı. Sovet hökuməti istedadlı kompozitorun sərbəst çalışaraq öz səmimi arzularını ifadə etməsi üçün hər cür imkan və şərait yaratdı.

Müslüm Maqomayev Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qalib gəldiyi ilk günlərdən etibarən sovet musiqi mədəniyyətini yaratmaq işində coşğun əməklə iştirak etmişdir.

O, ilk növbədə “Şah İsmayıl" operası üzərində yenidən işləyərək, əsərdə əvvəllər yalnız tar ilə çalınan bir çox musiqi parçalarının simfonik orkestrin vasitəsilə ifa edilməsinə müvəffəq olmuşdur. Bunun üçün Müslüm Maqomayev əsərdə olan bir çox muğamları simfonik orkestr üçün bəstələməyə çalışmışdır. Bu çox çətin işdə əldə etdiyi böyük yaradıcılıq müvəffəqiyyətindən ruhlanan kompozitor bir müddət özünə "Çargah" təxəllüsünü qəbul etmişdi. Doğrudan da "Şah İsmayıl" operasının birinci pərdəsindən simfonik orkestr üçün məharətlə bəstələnmiş çargah muğamı əsasındakı reçitativ parçalar o zaman üçün müəyyən bir yenilik idi.

Partiya və hökumətimiz Müslüm Maqomayevə müstəsna qayğı və yardım göstərmişlər. İstedadlı kompozitor bir sıra musiqi müəssisələrində (opera teatrının direktoru və bədii rəhbəri, radio komitəsinin bədii rəhbəri) məsul vəzifələrdə çalışmışdır. Maqomayev bir çox Azərbaycan xalq mahnı və oyun havalarını toplayıb nota salmış, bunlardan bəzilərini çap etdirmiş və Azərbaycan xalq musiqisi əsasında "Azərbaycan çöllərində", "Azad Azərbaycan qadınının rəqsi", "RV-8 radio marşı", "Şüştər dəraməti" kimi qiymətli simfonik əsərlər yaratmışdır.

Müslüm Maqomayevin həyatı və realist musiqi yaradıcılığında üslub xüsusiyyətlərinin əsası xəlqilikdən ibarətdir. Lenin-Stalin partiyasının başçılığı və böyük rus xalqının qardaşlıq köməyi ilə Azərbaycan fəhlə və kəndliləri tərəfindən mənfur müsavat hökmranlığının həmişəlik yıxılması və ölkəmizdə sovet hakimiyyətinin qurulması mövzusunda bəstələnmiş gözəl "Nərgiz" operası - Azərbaycan musiqi incəsənətinin ən dəyərli opera əsərlərindəndir.

Müslüm Maqomayev dərin ilham və böyük məhəbbətlə yazdığı bu əsərində qəhrəman Azərbaycan xalqının öz azadlığı uğrundakı şanlı mübarizəsini parlaq surətdə tərənnüm edir.

Öz musiqi yaradıcılığında sosialist realizmini əks etdirən Müslüm Maqomayevin ölməz əsərləri Azərbaycan musiqi mədəniyyəti xəzinəsinin haqlı olaraq ən parlaq və qiymətli göhərlərindən sayılır.

“Kommunist”, 27 iyul 1952

 

 

 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007