Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

 

“NEFTÇİ”Nİ TƏBRİK EDİRƏM

"Neftçi" məni valeh etdi. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, dünənki oyun ağıllı, harmonik, ilhamlı oyunun klassik nümunəsi idi. Bir bəstəkar və dirijor olmaq etibarı ilə bütün futbol orkestrinin bir-birini gözəl başa düşdüyünü və xüsusən onun istedadlı solistlərini yüksək qiymətləndirirəm.

"Bakı", 01 dekabr 1966
BİR İNQİLABİ MAHNI HAQQINDA
1927-ci ildə "Oqonyok" jurnalında qocaman bolşevik P. L. Lepeşinskinin (1868 - 1944) "Köhnə inqilabi mahnılar" sərlövhəli məqaləsi dərc edilmişdi.

Müəllif oçerk şəklində yazdığı məqaləsində Rusiyada XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq, fəhlə hərəkatının genişlənməsini və bu hərəkatla əlaqədar inqilabi mahnıların yayılmasını, həmin mahnıların tarixi, ictimai və siyasi əhəmiyyətini izah və təhlil etmişdir. O, inqilab mahnılarının nə kimi şəraitdə, kimlər tərəfindən tərtib olunması haqqında da geniş və dəqiq məlumat vermişdir.

Bu məqalədə professional inqilabçı-ədib, qocaman bolşevik Lepeşinski şahidi olduğu bir sıra tarixi hadisələri bədii şəkildə, gözəl ifadələrlə, səlis və rəvan cümlələrlə təsvir edir.

Həmin məqalənin çap edilməsi Sovet İttifaqındakı ayrı-ayrı xalqların çarizm dövründə nə kimi inqilabi mahnılar yaratması ilə maraqlanmaq məsələsini meydana atdı. Doğrudan da böyük Leninin "xalqlar zindanı" adlandırdığı çar Rusiyasında əsarət və zülm şəraitində yaşayan xalqlar hökumət məmurlarının özbaşınalığına, imtiyazlı siniflərin istismar və qudurğanlığına qarşı öz etirazlarını bildirən nəğmələr yaratmışdılar. Beləliklə də, hər xalq o zamankı haqsızlıqlara qarşı öz etirazını mahnılarda da ifadə edirdi.

Bu cəhətdən Azərbaycan xalqının "Qaçaq Nəbi" mahnısı səciyyəvidir. Çar istibdadının, zülmkar məmurların xalqa tutduqları divan əleyhinə qoşulan bu mahnı dinləyicinin şüurunda içtimai quruluşa qarşı narazılıq əhval-ruhiyyəsinin əmələ gəlməsinə səbəb olurdu. Öz üsyankar ruhu ilə bu mahnının melodiyası başqa inqilabi mahnılara da təsir göstərirdi. Məlumdur ki, 1905-1911-ci illərdə İranda da inqilabi hərəkat canlanmışdı. Bu hərəkatın ən parlaq səhifəsini Cənubi Azərbaycan xalqının qəhrəman mübarizəsi təşkil edirdi. Həmin inqilabi hərəkatın rəhbəri Səttarxan haqqında da bir sıra mahnılar yaranmışdı. Belə mahnılardan biri də "Səttarxan" təsnifidir. Məşhur xalq xanəndəmiz İslam Abdullayevin ifasında qramafon valına yazılmış bu təsnifin "Qaçaq Nəbi" mahnısı melodiyası əsasında oxunduğu məlum olur.

Lakin XIX əsrin axırları, XX əsrin əvvəllərində hər xalqın inqilabi ruhda olan öz milli mahnıları ilə yanaşı, bütwn zəhmətkeş bəşəriyyətin proletar beynəlmiləlçiliyini əks etdirən mahnılar da oxunmaqda idi. Belə mahnılardan ən geniş yayılanı "İnternasional", "Marselyoza" vo "Varşavyanka" idi.

Rus və polyak zəhmətkeşlərinin mübariz inqilabi mahnılarından olan "Varşavyanka"nın melodiyası (havası) XIX əsrin ortalarında Parisdə yaşayan polyak mühacirlərinin oxuduqları bir nəğmədən götürulmüşdür. O zaman "Zuavlar marşı" adlanan bu nəğmə əslində fransız ordusuna səfərbərliyə alınmış mühacir polyakların oxuduqları nəğmələrdən biri idi.

1883-cü ildə Polşa inqilabçılarından Vatslav Svenitski bir neçə il həbsxanada yatdıqdan sonra "Varşavyanka"nın polyak dilində olan ilk mətnini yaradır. Bu xüsusda Lepeşinski həmin məqaləsində belə yazır: "... 1897-ci ilin yazında rus sosial-demokrat partiyasının, necə deyərlər, ilk qabaqcıl pionerlər dəstəsi sürgün olunmağa məhkum edilmişdi. Sürgünə gedənlər Butırkada (inqilabdan qabaq Moskvada olan böyük bir həbsxananın adıdır - Ə. B.), (bu həbsxana indi də fəaliyyətdədir - İ.Q.) bir qədər yubanmalı oldular. Bu dəstənin heyətində "Mübarizə ittifaqı"nda İliçin silahdaşlarından olan Q. M. Krijjanovski, V. V. Starkov, A. A. Vaneyev və başaları da vardı. Elə bu vaxt polyak fəhlə sosial-demokratlarının bir dəstəsi də (Tomas Petramesk, Teofil Vlostovski və başqaları) buraya gətirildi. Polyaklar bizim yaşadığımız Çasovaya başnyaya polyak proletarlarının kapitalistlərə, çarın gizli polisinə qarşı apardıqları qəhrəmanlıq mübarizələri haqqındakı söhbətləri ilə yeni bir canlanma, özlərinin inqilabi mahnıları ilə yeni bir təravət gətirdilər. Biz hamımız dərhal hiss etdik ki, Rusiyada gənc proletar hərəkatına lazım olan inqilabi mahnılarımız hələlik istənilən səviyyədə deyil. Elə mahnı ki, bu hərəkatın inqilabi enerjisini vəcdə gətirə bilsin". P. Lepeşinski əlavə edərək yazır ki, bu fikirlərin təsiri altında Q. Krijjanovski polyak inqilabi motivlərinə uyğun yeni mətnlər yazdı. O cümlədən "Varşavyanka"nın sərbəst tərcüməsini yaratdı. Onun rus dilində yaratdığı "Varşavyanka" az zaman ərzində bütün Rusiyada geniş intişar tapdı.

1902-ci ildə "Varşavyanka"nın Gürcüstanda səsləndiyi məlumdur. Bu inqilabi mahnı mətninin gürcü dilinə tərcüməsi işində görkəmli inqilabçı-bolşevik Lado Ketsxovelinin yaxından iştirak etdiyi də tarixi həqiqətdir.

P. Lepeşinskinin inqilabi manıların yaradılma tarixi və intişarı haqqındakı məqaləsi jurnalda dərc olunduğu vaxt mən "Kommunist" qəzeti redaksiyasında tərcüməçi vəzifəsində çalışır, musiqi sənəti haqqında tez-tez məqalələr yazırdım. Lepeşinskinin həmin məqaləsi ilə əlaqədar olaraq, "Kommunist" qəzetinin baş rəssamı Əzim Əzimzadə və firqə həyatı şöbəsinin müdiri Nemət Bəsir mənə belə bir əhvalat nağıl etdilər: Odessa universitetinin tibb fakültəsini bitirib Bakının şəhər xəstəxanasında həkimliyə başlayan Nəriman Nərimanov və demokratik Azərbaycan ziyalılarının "Nicat" maarif cəmiyyətində rəhbər vəzifədə çalışan Məşədi Əzizbəyov hələ 1908-ci ildə "Varşavyanka"nın Azərbaycan dilinə tərcüməsini təşkil etmişdilər. Tərcümənin mətni bədii cəhətdən zəif olsa da, inqilabi əhval-ruhiyyəni müəyyən dərəcədə ifadə edirdi. Bu səbəbdən fəhlələr 1909-cu ilin əvvəlində baş verən tətillərdə "Varşavyanka"nı həmin tərcümədə oxuyurdular. Sonralar şair Mirzə Əbdülqədir "Vusaqi" İsmayılzadə (mərhum Mikayıl Müşfiqin atası) mətni yenidən tərcümə etdi.

O zaman Mirzə Əbdülqədir Sabunçuda bəstəkar Müslüm Maqomayev ilə birlikdə müəllimlik edirdi. "Şah İsmayıl" operasının librettosunu da Mirzə Əbdülqədir həmin illərdə yazmışdır. İran inqilab hərəkatında "vətən yolunda canından keçən mübariz", "inqilab əsgəri" mənasını ifadə edən "fədai" kəlməsi də tərcümə mətninə daxil edilmişdi. Bu da məlumdur ki, Müslüm Maqomayevin Balaxanı-Sabunçu fəhlələrindən və məktəblilərindən təşkil etdiyi xor dəstəsi "Varşavyanka"nı tətil günlərində və müsamirələrin bədii hissələrində həmin tərcümə mətnində dəfələrlə ifa etmişlər.

"Varşavyanka"nın azəri dilində məlum mətni inqilabdan sonra da bir müddət fəhlə klublarının xor dərnəklərində həvəslə oxunmuşdur.

“Ədəbiyyat və incəsənət”, 7 yanvar 1967  

 

 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007