Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

 

UNUDULMAZ ƏNƏNƏLƏR

Xalqlar dostluğu. Millətlər mehribanlığı. İnsansevərlik, insanpərvərlik!.. Əsrlərdən bəri istər şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində, istərsə də mütərəqqi fikirli sənətkarların əsərlərində məhəbbət və səmimiyyətlə tərənnüm edilən nəcib və müqəddəs arzu…

Əsrlərdən bəri millətlərin bir-birinə ünsiyyət həvəsinə və dostluq meylinə qarşı maniələr törədən dini ehkamlar və mürtəce təsəvvürlərin törətdiyi faciələr… "Şeyx Sənan", "Əsli və Kərəm"… "Bahadır və Sona", "1905-ci ildə"…

Qoy məni oxucularımız sitatçılıqda məzəmmətləməsinlər. Məncə, oxuduğumuz, baxdığımız, dinlədiyimiz bir çox bədii sənət nümunələrini daha düzgün anlamaq, qayəsini daha yaxşı dərk etmək üçün çox vaxt əsər müəllifinin söylədiyi fikir və mülahizələrlə də "hesablaşmaq" lazımdır.

Nəriman Nərimanov, Üzeyir Hacıbəyov, Cəfər Cabbarlı…

" - "Bahadır və Sona" romanını yazan mənəm… Bu romanda təhsil görmüş, əqilli, ürəyi təmiz və öz xalqını sevən erməni qızı Sona və habelə, öz xalqını istəyən müsəlman tələbəsi Bahadır bir-birini sevir və millətlərinin arasında dostluq yaratmaq üçün ciddi əlləşirlər. Arzularına çatmamış məhv olurlarsa da, hər ikisinin etiqadı bu olur ki, bu millətləri bir-birindən aralayan hər bir səbəb gələcəkdə ortadan götürülər; yeni bir işıq parlar ki, bunun sayəsində hər bir qurama səbəb qaldırılar... O zaman türk, (Azərbaycan - red:) erməni və gürcü kəlmələri artıq ortadan çıxar…" (N. Nərimanov, Məqalə və məktubları, Bakı, 1952, s. 26).

Nəriman Nərimanov özünün dərin ictimai məzmunlu "Bahadır və Sona" əsərində iki gəncin məhəbbətinə dini etiqadların necə əngəl törətdiyini əsil sənətkar fırçası ilə təsvir edir. Köhnə dünyada azad düşüncə, mütərəqqi ideyalar ilə dini ehkamlar arasında barışmaz ziddiyyətin törətdiyi nakam məhəbbət mövzusu, Nəriman Nərimanovun eyni adlı romanı üzrə Süleyman Ələskərovun bəstələdiyi "Bahadır və Sona" operasında da öz bədii əksini tapmışdır.

Dini ayrı oğlan və qızın saf və səmimi məhəbbətinin feodal münasibətləri şəraitində uğursuzluğu Üzeyir Hacıbəyovun hələ inqilabdan qabaq yaratdığı "Şeyx Sənan" və "Əsli və Kərəm" operalarında da göstərilir.

1929-cu il ardıcıl olaraq "Od gəlini", "Sevil" və "Almas" pyeslərinə bəstələdiyim musiqidən razı qalan C. Cabbarlı, Zaqafqaziya xalqlarının mədəni birliyi aylığında iştirak etməyə dəvət edildikdə, mənim Şuşada olacağımı bilincə dedi: "Nə olsun, Şuşaya gələcəyəm. Bərabər İsa bulağına, Turşsuya gedərik".

Biz Dağlıq Qarabağda bir neçə azərbaycanlı və erməni toylarına dəvət olunduq. Yaxşı yadımdadır, Cəfər mənə dedi: "Fikir verirsənmi, getdiyimiz bütün toylarda bir qayda olaraq, xanəndələr mütləq azərbaycanlı, kamançaçı isə mütləq erməni idi. Tarçılar isə həm azərbaycanlı, həm də ermənilərdən olur. O ki, qaldı bunların ifa etdikləri musiqiyə, doğrusu, mən yaxşı ayırd edə bilmirəm...".

Vaxtı ilə çarizmin məşhur şüarı olan "Parçala, hökm sür!" müstəmləkə siyasətinə görə bir-birinin üzərinə qaldırılan Azərbaycan və erməni xalqlarının sovet dövründə mehriban və səmimi dost münasibəti Cəfəri vəcdə gətirmişdi.

" - Mən Gürcüstanda, Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda olduğum zaman müxtəlif millətlərə mənsub olan adamlara rast gəldim. Bunlar sakitcə sosializm quruluşu ilə məşğul idilər. Mən köçərilərə təsadüf etdim, sürünün yanında bir azərbaycanlı qadın yeriməkdə idi. O, çadrasız idi. Bu dəfə də başqa bir qadına rast gəldim. Bu, erməni qadını idi. Bu da tamamilə birinci qadın kimi geyinmişdi: birinci nəzərdə bunları bir-birindən ayırmaq çətindi. Bu xalqların ev əşyası, kənd təsərrüfat alətləri, adətləri, nəğmələri və rəqsləri bir-birinin eyni idi. Əslində, bu iki xalq vahid bir xalq təşkil edir. Elə isə, bəs bu xalqları bir-birinə qarşı qanlı vuruşmalara nə məcbur etmişdir?

Bu məsələni dərindən öyrənməyə başladım. Beləliklə, kütlənin nəzərini inqilabdan uzaqlaşdırmaq məqsədilə bu iki qardaş xalqı bir-biri üzərinə salışdıran rus çarizminin müstəmləkə siyasətini göstərən bir pyes üzərində işləmiş oldum və 1905-ci ili bu milli vuruşma üçün bir fon seçərək "1905-ci ildə" əsərini yazdım". ("Ədəbiyyat" qəzeti, 1934-cü il, ? 9).

… 1939-cu ilin noyabr ayı idi. Bundan bir il əvvəl Moskvada Azərbaycanın birinci incəsənət ongünlüyü keçirilmişdi. Bir az əvvəl 1939-cu ilin oktyabrında Moskvada Ermənistanın birinci incəsənət ongünlüyü olmuşdu və erməni sənət ustaları Moskvadan Yerevana qayıdarkən bir qədər Bakıda qalmalı, paytaxt musiqi ictimaiyyəti qarşısında nümayiş etdirdikləri musiqi əsərlərindən bəziləri ilə Bakı zəhmətkeşlərini də yaxından tanış etməli idilər.

Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Lenin ordenli Opera və Balet Teatrının tamaşa salonunda boş yer yox idi. Dinləyicilər erməni ifaçılarının hər çıxışını gurultulu alqışlarla qarşılayırdılar. Fasilədə mən teatrın direktorunun kabinəsinə çağırıldım. İçəri girdim, gördüm ki, o zamankı direktor Şövkət Məmmədova, teatrın baş rejissoru İsmayıl Hidayətzadə, artistlərdən Bülbül, Hüseynağa Hacıbababəyov və başqaları erməni opera sənətinin banisi, məşhur bəstəkar Armen Tiqranyanla mehriban söhbət edirlər. Şövkət xanım məni bəstəkara təqdim edib dedi:

- Armen Tiqranoviç, bayaq sizə dediyim haman gənc bəstəkar və dirijor bu yoldaşdır. Hazırda, biz onun birinci Azərbaycan baleti olan "Qız qalası" əsərini hazırlayırıq. O, vaxtı ilə R. M. Qlierə "Şahsənəm" operasının Azərbaycan dilində olan mətnini musiqiyə uyğunlaşdırmaq və klavirinin yeni, son variantının tərtib olunması işində yaxından yaradıcılıq köməyi göstərib. Məncə, sizin operanızın Azərbaycan dilinə tərcüməsini məhz ona tapşırmaq məqsədə müvafiq olar. Çünki, musiqilə mətnin həmahəng səslənməsi üçün şerlə musiqinin vəhdətini bilən mütəxəssis lazımdır.

Söhbətin nə ətrafında getdiyini hələ dərk edə bilmədiyimi duyan İsmayıl Hidayətzadə dilləndi: Yoldaşların belə bir fikri var ki, əziz qonağımız, möhtərəm erməni bəstəkarı Armen Tiqranoviçin "Anuş" operasını Azərbaycan dilində teatrımızda oynayaq. İndi həmin operanın mətninin Azərbaycan dilinə tərcüməsini sənə tapşırmağı məsləhət görürlər…

1941-ci ilin may ayında "Anuş" operası mənim tərcüməmdə səhnəmizdə tamaşaya qoyuldu. (Tamaşanın musiqi rəhbəri və dirijoru - Əfrasiyab Bədəlbəyli, quruluşçu rejissoru - İsmayıl Hidayətzadə, rəssamı - İzzət Seyidova; Anuş - Şövkət Məmmədova, Saro - Bülbül, Mosi - Ağababa Bünyadzadə).

Tamaşa böyük müvəffəqiyyətlə keçdi. "Anuş"un Azərbaycan səhnəsində oynanılması münasibətilə verilən ziyafət məclisində müəllifin dediyi sağlıq indi də xatirimdədir:

- Siz ey ev sahibləri, mənim əziz dostlarım! Qoy indi deyəcəyim sözlər sizə qəribə görünməsin. Mən neçə vaxtdan bəri ürəyimdə saxladığım bir həqiqəti bu gün burda açıq etiraf etmək istəyirəm. Sizə məlum olsun ki, mənim bu ilk erməni opera əsərim olan "Anuş"un yaranmasının əsil səbəbkarı yanımda oturan sevimli dostum Üzeyir Hacıbəyovdur!..

Hamı, o cümlədən Üzeyir bəyin özü də təəccüblə nəzərini bəstəkarın üzünə tərəf çevirərək, nə demək istədiyi ilə yaxından maraqlandı.

- Bəli, bəli, elədir ki, var. Mən 1908-ci ildə Üzeyir Hacıbəyovun "Leyli və Məcnun" operasını ilk dəfə dinlədikdə o qədər ruhlandım, o qədər vəcdə gəldim ki, özüm də opera yazmaq həvəsinə düşdüm. Dörd il, yəni 1908-ci ildən 1912-ci ilə kimi "Anuş" operası üzərində çalışdım. Mən də operamın librettosunu özüm tərtib etməli oldum. Nəhayət, 1912-ci il avqust ayının 4-də Aleksandropol (indiki Leninakan) (hal-hazırda Gümri - İ.Q.) şəhərinin xalq evində "Anuş" operasının ilk tamaşası verildi. Beləliklə, erməni opera sənətinin təməl daşı qoyuldu. Bir il sonra, daha doğrusu, 1913-cü il may ayının 3-də "Anuş" Bakıda, həmin bu teatr binasında oynanıldı. Yaxşı yadımdadır, o zaman Saro rolunu oynayan Şara Talyan ilə sizdə Məcnun rolunu oynayan Hüseynqulu Sarabski çox dostlaşmışdılar…

"Anuş" operasının Bakıda Azərbaycan dilində oynanılması kimi əlamətdar, mühüm mədəni hadisəyə, bir növ, dostluq cavabı olaraq, 1942-ci ildə Yerevanda A. Spendiarov adına Opera və Balet Teatrında erməni dilində "Koroğlu" operası tamaşaya qoyuldu.

Böyük Vətən müharibəsi illərində Zaqafqaziya sovet respublikaları xalqlarının musiqi rabitəsi daha da möhkəmləndi. 1944-cü ilin dekabrında Tbilisidə keçirilən Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan musiqi incəsənəti ongünlüyü bu sarsılmaz dostluq ülfətinin parlaq nümayişinə çevrildi. Bu gözəl ənənə sonralar davam etdirildi, "Zaqafqaziya musiqi baharları" keçirildi. Bu baxımdan, gənc musiqi ifaçılarının ardıcıl olaraq Tbilisi, Yerevan və Bakıda keçirilən müsabiqələrini də xüsusi qeyd etməliyik.

1945-ci ildə gürcü bəstəkarı V. İ. Dolidzenin "Keto və Kote" komik operası Azərbaycan dilində musiqili komediya teatrında oynanılmışdır. Hazırda bu əsər Ş. Qurbanov adına Azərbaycan Musiqili Komediya Teatrında yeni quruluşda hazırlanır.

1960-cı ildə opera teatrımızda böyük gürcü bəstəkarı Zaxari Paliaşvilinin "Daisi" operası göstərildi; 1961 və 1962-ci illərin yayında opera və balet teatrımızın bütün yaradıcı heyəti Yerevanda qastrol səfərində oldu; Azərbaycan opera və balet sənətinin yeni nailiyyətləri ilə erməni musiqi ictimaiyyətini bir daha, yaxından tanış etdi. 1963-cü ildə Gürcüstan Opera və Balet Teatrının Bakıya, eyni zamanda, bizim teatrımızın Tbilisiyə qastrol səfəri də bu iki dost və mehriban xalqın musiqi teatrı tarixində yeni bir səhifə açdı.

Azərbaycan musiqi sənətinin qardaş xalqlarla qarşılıqlı rabitə salnaməsi olduqca zəngindir.

Hazırda Qara Qarayevin "Yeddi gözəl" və "İldırımlı yollarla", Arif Məlikovun "Məhəbbət əfsanəsi" baletləri Sovet İttifaqının bir çox şəhərlərində və xarici ölkə teatrlarında böyük müvəffəqiyyətlə nümayiş etdirilir.

Zəmanəmizin mahir dirijoru Niyazinin rəhbərliyi ilə Üzeyir Hacıbəyov adına Dövlət simfonik orkestri qardaş respublikaların dinləyicilərini sovet bəstəkarlarının yaratdığı yeni simfonik əsərlərlə müntəzəm surətdə tanış edir.

1972-ci il sentyabr ayında respublikamızda keçirilən RSFSR ədəbiyyatı və incəsənəti günləri musiqi sənətimizi daha da zənginləşdirən əlamətdar bir yaradıcılıq bayramına çevrildi.

Əsrlərdən bəri millətlərin bir-birinə ünsiyyət həvəsi, səmimi dostluq arzusu Lenin milli siyasəti sayəsində xəyaldan həqiqətə çevrildi.

"Ədəbiyyat və incəsənət", 06 yanvar 1973

 

 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007