Biography
Photo archive
Video archive
Audeo archive
Sonoteka
Literature
Notes
Personal archive
Site map

 

NOT YAZISI NECƏ YARANMIŞDIR (üçüncü məqalə)

 

İndi biz Urməvinin kitabında çəkdiyi ud musiqi alətinin səslər düzümü sxemini müasir not yazısına köçürsək aşağıdakı səslər sistemini əldə etmiş olarıq.

Biz Urməvinin nəzərdə tutduğu ud musiqi alətinin səslər düzümü sxemini şərh etdikdə bir mühüm cəhət diqqətimizi cəlb edir. O da Azərbaycan xalq musiqi aləti tarda olduğu kim, udda da hər oktavanın 17 pillədən təşkil olunmasından ibarətdir. Fərq burasındadır ki, əgər tarın ikinci oktavasında,0 misal üçün, "do-diyez" ilə "re-bemol" enharmonik olduqları üçün eyni pərdə vasitəsilə ifadə edilirsə (tarda kiçik və birinci oktavalar 17 pillədən ibarətdir), ud musiqi alətində ən bəm pərdələrdən tutmuş ən zil səslərin hamısı 17 pilləyə bölünür və oktavanın, fortepianoda olduğu kimi, 12 pillədən yox, tarın birinci oktavasında olduğu kimi 17 pillədən ibarət olduğunu təsbit edir. Bu nöqteyi-nəzərdən o, hər pərdəni özünə məxsus işarə ilə qeydə alır. Beləliklə, diyezli və bemollu səslər ayrı-ayrı işarələr vasitəsilə göstərilir. Bu isə Urməvi əsərlərinin şərhi məsələsini xeyli mürəkkəbləşdirir. Buna görə də Urməvinin not sistemini daha dəqiq bir tərzdə müasir not yazısına köçürməyə cəhd etdikdə diyezli və bemollu səslərin enharmonik cəhətdən başqa-başqa olduğu ilə istər-istəməz razılaşmalıyıq.

Urməvi yazdığı musiqi parçasının sərlövhəsində hər şeydən əvvəl əsərin hansı muğam kökündə və həm də nə ölçüdə (vəzndə) olduğunu bildirir. Burada müəllif, musiqinin əsasını təşkil edən ritm məsələsinə çox böyük əhəmiyyət verir. Axı, ritm musiqinin nəbzidir. İfa olunduğu müddət ərzində zaman şəraiti ilə bilavasitə əlaqədar olaraq yaradılan hər bir musiqi əsəri ölçü qaydalarına tabedir. Biz musiqini diqqətlə dinləsək görərik ki, ən kiçik musiqi parçasının daxilində belə müəyyən bir hərəkət varlığını ifadə edən konkret ritmik cəhət vardır. Ritm (vəzn-bəhr-ölçü) musuqini təşkil edən, formaya, qaydaya salan və ona müəyyən şəkil verən əsas ifadə vasitələrindən biridir.

Azərbaycan musiqisinin vəzni olduqca mürəkkəb və rəngarəngdir. Buna görə də vəzn nəzəriyyəsi ta qədimdən başlayaraq bütün Azərbaycan musiqişünaslarının kitablarında ən vacib fəsillərdən birini təşkil edir.

Vokal musiqidə ritm şerin bəhrini özündə əks etdirir. Odur ki, şerin bəhri ilə musiqinin ölçüsü taraz gəlmədikdə ahəng büsbütün pozulur, şer ilə musiqi arasında vəhdət dağılır.

Buna görə də Şərq musiqisində işlənən ölçü növləri əruz vəznindəki ölçülərə, daha doğrusu bəhrlərə tam mənası ilə müvafiq gəlir. Bu vacib cəhəti nəzərə alaraq Urməvi də özündən əvvəlki musiqişünasların ənənəsini davam etdirərək Azərbaycan musiqisində istifadə olunan ayrı-ayrı ölçüləri Şərq klassik şerində olan bəhrlərin adları ilə qeydə almışdır.

Azərbaycan klassik musiqisinin ən əhəmiyyətli sahələrindən biri olan vəzn bəhsi geniş və dərin tədqiqat tələb edir. Lakin məqaləmizin mövzusu ilə müəyyən dərəcədə əlaqədar olduğundan bu məsələ üzərində müxtəsər də olsa dayanmağı lazım bilirik.

Vəzn (qədim musiqi kitablarında ritm, vəzn, ahəng və ümumiyyətlə musiqidə ölçü məfhumunu ifadə edən "iqa" termini kimi işlənir) bəhsini ilk dəfə olaraq elmi əsaslar üzrə şərh edən VIII əsrin ən görkəmli musiqi alimi bəsrəli Xəlil ibn Əhməd Fərahidi olmuşdur (700-772, başqa bir məlumata əsasən 786-cı ildə Dəməşq şəhərində ölmüşdür). O, musiqi sənəti haqqında yazdığı iki kitabından birincisini iqa məsələlərinə həsr etmişdir. İshaq ibn İbrahim əl-Mosuli isə "Kitab-ül nəğm əl-iqa" adlı əsərində vəzn bəhsi üzərində ətraflı surətdə dayanır. Əbül Fərəc İsfahani "Kitab-ül-ağani" əsərində Abbasi xəlifələrindən olan Harun-ər-Rəşid (786-809) ilə Məmun (813-833) dövrünün musiqi sənətini ətraflı surətdə təsvir edərək musiqidə vəzn məsələsinin əhəmiyyətindən və əsas cəhətlərindən danışır.

Yenə də X əsrin ən görkəmli musiqişünaslarından Əbu Nəsr Farabi (865-950) özünün "Kitab-ül musiqi-il kəbir" əsərində vəzn haqqında yazır: "İqa - sədaların zaman ərzində təqsim olunması, müxtəlif uzunluqda olan səslərin vaxt daxilində müntəzəm bölünməsi deməkdir". Məşhur tacik filosofu və musiqişünası Əbu Əli ibn Sinanın (980-1037) "Kitab-şəfa" əsərində vəzn müəyyən zaman daxilində və müəyyən müddət ərzində müntəzəm qayda üzrə təqsim olunan zərblərin məcmuu adlandırılır.

Urməvi isə vəzn haqqında belə yazır: - "Vəzn, zaman etibarı ilə bir-birindən ayrılıqda səslənən və öz vahidləri arasında müəyyən surətdə təsbit edilmiş münasibətdə bulunan və beləliklə bərabər dövrlərdə xüsusi vəziyyət kəsb edən nəqərat ardıcıllığından ibarətdir". (Urməvi və başqa orta əsr musiqişünasları nəqərə sözünü zərb mənasında. nəqərat sözünü isə cəm sayında zərblər mənasında işlədirlər; ehtimal etmək olar ki, Azərbaycan zərb musiqi alətlərindən olan nağara bu sözdən əmələ gəlmişdir).

Ritmin, musiqi səslərinin müntəzəm qaydada əvəzlənməsindən ibarət olduğunu göstərən Urməvi qeyd edir ki, zərblər dövründəki ardıcıllığın düzgün münasib və uyğun olub-olmadığını dürüst təyin edən insanın intuisiyası, şüuru, dərrakəsi və duyğusudur.

Urməvi vəzn bəhsini davam etdirərək yazır: "Biz, iki mütəhərrik hərfi (daha doğrusu iki hecanı - Ə.B.) məsələn, "tana" sözünü tələffüz etdikdə dilimizlə damağımız üzərinə iki dəfə müxtəlif keyfiyyətdə olan zərb vurmuş oluruq. Bu iki zərb arasında müəyyən bir vaxt keçir: uzun, qısa, ya da orta. Bu vaxtın son dərəcə qısa bir həddə çatdırılması nəticəsində əldə edilən vaxtarası (o qədər kiçik bir vaxtarası ki, onun hiss edilməsi çətinliklə mümkün olsun) iki əlin təbil üzərində çox sürətli hərəkəti nəticəsində əmələ gələn titrəyişi xatırladır.

İki zərb arasındakı müddəti uzatmaq üçün isə hədd-hüdud yoxdur. İki zərb arasında davam edən bu iki növ ifrat müddət (yəni son dərəcə qısa, ya da çox uzun) zaman ilə əlaqədar olan ölçü, vəzn üçün heç də münasib görülmür, halbuki orta sürətdə istifadə olunan ölçülər səmərəli və uyğun hesab edilməlidir.

Bu ona bənzər ki, tələffüz zamanı səqil (ağır) hecaları icab etdiyi tərzdə uzatmayıb xəfif hecalar kimi söyləyəsən. Belə halda yəqin ki, misraların ölçüsü pozular, çünki, vəzn düzgün ifadə tələb edir. Odur ki, tələffüz zamanı kəlmələrin hecaları arasındakı müddət vəznin (üslubun) tələb etdiyi qaydaya tabe olaraq: bəzi hallarda nisbətən uzun, bəzi hallarda isə əksinə qısa olmalıdır. Bu isə həmin qeyd etdiyimiz, dürüst vaxtarası, yəni fasil deməkdir. Düzgün fasil ölçüsü zərblərarası müddətin bəzisinin nisbətən uzun, bəzisinin qısalığını tələb edir. Bu işdə ahəngin pozulduğunu hiss etmək üçün böyük istedad tələb olunmur. Çunki, belə bir uyğunsuzluq hər kəs tərəfindən dərhal duyulur. Halbuki vəznin düzgün işlədildiyini eşitdikdə qəlbində razılıq və məmnuniyyət hissi ilə həzz almayan heç bir insan tapılmaz".

Şer ilə musiqi arasında üzvi vəhdətin olmasını zəruri hesab edən Şərq musiqişünasları və o cümlədən Urməvi də əruz vəznindəki bəhrlərdən və ölçü qəliblərindən (təf`ilərdən) geniş istifadə etmişdir. Şerdə olduğu kimi, musiqidə də həmin bəhrlərin bir çoxu öz adlarını və eləcə də ölçülərini saxlayır. Lakin musiqidə Xəlil ibn Əhmədin tətbiq etdiyi "fe`l fəələ" kəlməsindən əmələ gəlmə, müxtəlif təf`ilərdən əlavə, sonralar "təntənənən" təf`isi geniş yayılmış, həm də bəzi bəhrlər öz əvvəlki adlarını dəyişmişdir. Məsələn, ədəbiyyatda münsərih bəhri adı ilə məlum olan və öz ahəngində bir axıcılıq və oynaqlıq ifadə edən vəzn bəzi musiqi əsərində çox vaxt "faxti" (meşə göyərçini faxtinin səsini təqlid mənasında) adını almış və iki müxtəlif variantda tətbiq edilmişdir.

Azərbaycan klassik musiqisində ən çox işlənən rəməl (müxtəlif növləri ilə) və həzəc bəhrləridir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Urməvi, kəşf etdiyi qayda əsasında öz musiqi parçasını təsbit edib yazmaq istədikdə əsərinin sərlövhəsində musiqinin hansı muğam kökündə olduğunu göstərir. Eyni zamanda mahnının ölçüsünü bildirmək üçün hansı vəznin zərbləri üzərində əsaslandığını qeyd edir (bu dəfə zərb kəlməsi sözün hərfi mənasında, yəni hazırda biz işlətdiyimiz mənadadır). Sonra o, oxunacaq mahnıdan əvvəl udun çalacağı kiçik müqəddimənin melodiyasını ("əs-soot") qeydə alır. Bu müqəddimə mahnının əvvəllərində, eləcə də sonradan ayrı-ayrı bəndləri (kupletləri) arasında nəqərat (bizim indi işlətdiyimiz döndərmə mənasında) funksiyasını daşıyan çox kiçik instrumental epizoddan ibarətdir.

Mahnının musiqisinə (kök və ritm melodiya) aid əsas cəhətləri qeyd etdikdən sonra müxtəlif mahnının mətnini yazır. Nəhayət ən sonra mətni ayrı-ayrı hecalar üzrə ayıraraq hər bir heca altında hansı səsin nə uzunluqda olduğunu (səslərin ölçüsü və yüksəkliyi) əbcəd hərfləri və rəqəmləri vasitəsilə qeyd edir. Bu cəhətdən, xalqımızın böyük musiqişünası Urməvinin yaratdığı ilk Azərbaycan not yazısı sistemi öz həqiqiliyi etibarı ilə orta əsr Qərbi Avropa tabulaturalarından heç də geridə qalmır.

“Elm və həyat”, ¹ 8, 1964

 

 
     
        © Musigi Dunyasi, 2007